JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za zakup šanka u kinu V. Nazora u Malom Lošinju

   Na temelju Odluke ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Malog Lošinja,

        urbroj: 3888-1/2017 Z od 10. srpnja 2017.godine, objavljuje se

 

JAVNI POZIV 

za iskazivanje interesa za zakup šanka u  kinu V. Nazora u  Malom Lošinju za:

 

28.07. - 29.07.2017. - Jazz festival

 

 

I. PREDMET

Grad Mali Lošinj i Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj organizatori su  JAZZ festivala u Malom Lošinju. 

 

POU Mali Lošinj upućuje Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnom suradnjom za zakup  šanka u  prostoru Kina V.  Nazora („Manfrine“) u Malom Lošinju, isključivo za usluživanje pića (bez hrane),  u navedenim terminima ( 28. - 29.07.2017.).

Početna cijena zakupa iznosi 700,00 kn.

 

II. TEHNIČKI I ORGANIZACIJSKI UVJETI

A) Zakupodavac je dužan preuzeti sljedeće obveze i troškove:

1.  Šank se daju u zakup bez aparata. 

2. Organizirati ovlaštenu zaštitarsku službu.

3. Organizirati održavanje čistoće u prostoru Kina.

B) Zakupnik  preuzima sljedeće obveze i troškove:

1. Opremiti šank s potrebnim aparatima.

2.  Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti obavezan koristiti  kasu i izdavati  račune.

3. Osigurati tehničke, kadrovske i higijenske uvjete (obavezna uporaba plastičnih čaša) za pružanje ugostiteljskih usluga prema važećim propisima.

4. Pribaviti potrebnu sanitarnu  suglasnost  i  druge dokaze o zadovoljavanju ostalih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti temeljem Zakona.

5. Zakupniku nije dozvoljeno puštanje glazbe bez odobrenja  zakupodavca.

6. Zakupnik je dužan poštivati radno vrijeme šanka u vremenu od 21,00 do 03,00 sata.

7. Po završetku manifestacije  i zakupa, zakupnik se obvezuje isto jutro demontirati opremu sa šanka i očistiti prostor, te šank ostaviti u stanju u kakvom ga je zatekao. U slučaju oštećenja šanka, zakupnik snosi odgovornost za nastalu štetu.

 

III. NAČIN PROVOĐENJA

Iskazivanje interesa za javni poziv se provodi podnošenjem pisanih ponuda.

 

IV. OPĆI UVJETI

Ponuđeni  šank  daje se u zakup najpovoljnijem ponuditelju.  

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne  i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Na predmetnoj lokaciji - šanku je moguće obavljati djelatnost  samo u skladu s namjenom utvrđenoj u točki I. ovog Javnog poziva. Ukoliko zakupac koristi lokaciju suprotno dozvoljenoj namjeni, ugovor o zakupu će se otkazati.

Zakupljena lokacija ne smije se davati u podzakup niti pravo zakupa prenositi na druge osobe.

Sudionici javnog poziva sami snose svoje troškove sudjelovanja u postupku.

 

V. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Ponude se podnose u pisanom obliku sa svim prilozima te se predaju osobno  u zatvorenim omotnicama s naznakom "Ne otvaraj - javni poziv za iskazivanje interesa za zakup šanka u Kinu V. Nazora u  Malom Lošinju" , Mali Lošinj,  Vladimira Gortana 32, zaključno do 24. srpnja 2017.g. do 12 sati.

Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:

-  Opći podaci o podnositelju  s ponuđenim iznosom zakupnine.

-  Za pravne osobe preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvatka iz sudskog registra iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

-  Za fizičke osobe preslika obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja te ovjerena pečatom.

 

VI. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Odabir najpovoljnijeg ponuditelja izvršit će Ravnateljica POU-a Malog Lošinja.

Ponude natjecatelja koje su nepravovremene i nepotpune neće se razmatrati.

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u javnom pozivu je ponuđena cijena uz ispunjenje svih tehničkih, općih i ostalih  uvjeta (posebna ponuda).

 

VII. SKLAPANJE  UGOVORA

Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup šanka za vrijeme  trajanja  jazz festivala uključuje sklapanje ugovora  s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno uvjetima i zahtjevima iz  javnog poziva.

Ukoliko odabrani ponuditelj odbije potpisati ugovor ili ga ne potpiše u zadanom roku, POU Mali Lošinj ponudit će potpisivanje ugovora slijedećem najpovoljnijem ponuditelju ili poništiti postupak javnog poziva.

Organizator zadržava pravo neodabira niti jedne ponude, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima javnog poziva.

Ovaj javni poziv će se objaviti na web stranici  POU-a Malog Lošinja, na Radio Lošinju- radio Jadranci i na oglasnim pločama Grada Malog Lošinja.

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti dodatne informacije u Upravi POU, V. Gortana 32   ili  na broj telefona 051/231-173. 

 

 

 

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za zakup šanka u kinu V. Nazora u Malom Lošinju

   Na temelju Odluke ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Malog Lošinja,

        urbroj: 2798-1/2016 Z od 01. lipnja 2016.godine, objavljuje se

 

JAVNI POZIV 

 

  za iskazivanje interesa za zakup šanka u  kinu V. Nazora u

                         Malom Lošinju prema rasporedu:

 

-          21.06.2016. koncert Matije Dedića

-          29.07. - 31.07.2016. - Jazz festivala

-          12.08.-14.08.2016. – Latino festival  

 

 

Više...

Natječaj za spremača/čicu na neodređeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj (m/ž)  13.12.2015.(nedjelja)

 

Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj, Vladimira Gortana 35 raspisuje  13.12. 2015.(nedjelja)

 

                                                      NATJEČAJ

                                             za popunu radnog mjesta  

1. spremač/ice na neodređeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj (m/ž) 

 

Uvjeti:

-      

-       probni rad: tri mjeseca

 

Više...

Natječaj 10.09.2015.

Pučko  otvoreno  učilište  Mali  Lošinj, Vladimira Gortana 35
Na temelju odluke Upravnog vijeća od 06. kolovoza 2015. raspisuje                     

     NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta 

1. Tehnički suradnik informatičar/kinooperater/voditelj kulturnih djelatnosti, na
neodređeno puno radno vrijeme,   1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:
-       VŠS ili VSS elektrotehničkog,elektroničkog ili informatičkog usmjerenja
-     Iskustvo u radu u programima: Adobe Photoshop, rad sa cms Web Stranicama,održavanje i

administracija mail sustava, napredno poznavanje MS Office paketa,održavanje Synesis programa,
pomoć pri radu sa e-fina, porezna i sličnih servisa.

-     tehničko poznavanje: Mrežnih sustava, poželjno znanje el. sustava.
-        samostalnost i kreativnost u radu
-        radno iskustvo: 1 godina rada u struci
-        probni rad: tri mjeseca

Mjesto rada: Mali Lošinj
Uz pisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti.
1. Presliku svjedodžbu/diplomu o završenoj stručnoj spremi,
2. Presliku domovnicu,
3. e-radnu knjižicu,
4.  životopis i
5.  izvornik uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za primanje
prijava je 8 dana od dana objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijave s
potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Pučko otvoreno
učilište Mali Lošinj, V. Gortana 32, 51550 Mali Lošinj, s naznakom „Za natječaj“.

Više...

Natječaj za ravnatelja-icu

Pučko  otvoreno  učilište  Mali  Lošinj

Mali Lošinj, Vladimira Gortana 35

Na temelju odluke Upravnog vijeća od 11. rujna 2014. raspisuje

   

                                

    NATJEČAJ

 

Za imenovanje ravnatelja- ice Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj

Za ravnatelja-icu može biti imenovana osoba koja:                                                                                   

-           ima višu ili visoku stručnu spremu,

-           ima radno iskustvo od najmanje tri godine koje se odnosi na djelatnost Pučkog otvorenog     učilišta,

-           ima stručne, radne i organizacijske sposobnosti temeljem kojih se može očekivati da će s uspjehom  voditi rad i poslovanje Pučkog otvorenog učilišta,

-          ostale uvjete određene posebnim Zakonom.

Ravnatelj-ica se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Prijavi treba priložiti  :

  1. Presliku domovnice,
  2. Presliku diplome,
  3. Dokaz o radnom iskustvu,
  4. Uvjerenje da nije pokrenut  kazneni postupak,
  5. Životopis.

Prijave kandidata s opisom dosadašnjeg rada i dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj, Mali Lošinj, Vladimira Gortana 35, s naznakom «za natječaj».

Kandidati  će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenja prijave.

Više...