Natječaj za ravnatelja-icu

nedjelja, 14.9.2014.

Pučko  otvoreno  učilište  Mali  Lošinj

Mali Lošinj, Vladimira Gortana 35

Na temelju odluke Upravnog vijeća od 11. rujna 2014. raspisuje

   

                                

    NATJEČAJ

 

Za imenovanje ravnatelja- ice Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj

Za ravnatelja-icu može biti imenovana osoba koja:                                                                                   

-           ima višu ili visoku stručnu spremu,

-           ima radno iskustvo od najmanje tri godine koje se odnosi na djelatnost Pučkog otvorenog     učilišta,

-           ima stručne, radne i organizacijske sposobnosti temeljem kojih se može očekivati da će s uspjehom  voditi rad i poslovanje Pučkog otvorenog učilišta,

-          ostale uvjete određene posebnim Zakonom.

Ravnatelj-ica se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Prijavi treba priložiti  :

  1. Presliku domovnice,
  2. Presliku diplome,
  3. Dokaz o radnom iskustvu,
  4. Uvjerenje da nije pokrenut  kazneni postupak,
  5. Životopis.

Prijave kandidata s opisom dosadašnjeg rada i dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj, Mali Lošinj, Vladimira Gortana 35, s naznakom «za natječaj».

Kandidati  će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenja prijave.